Vážení rodičia, riaditelia škôl, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci stredných škôl, vážená verejnosť,

spúšťame túto petíciu, aby sme zabránili neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na stredných školách pre školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl.

Prejavme spoločne verejný záujem na tom, aby sa o školách rozhodovalo transparentne a objektívne, na základe kritérií kvality školy, rovnako uplatňovaných na celom území SR a aby, kým sa tak nestane, bol zachovaný počet žiakov 1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na rok 2019/2020 pre každú strednú školu v takej výške, aká bola určená pre školský rok 2018/2019.

PETÍCIA

za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných

školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Svoj podpis pod Petíciu môžete pripojiť na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

ĎAKUJEME

Petičný výbor:

PhDr. Peter Smrek, PhD., predseda Rady školy, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

Mgr. Ľubica Srnáková, riaditeľka, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

Adam Pekárik, študent, predseda Študentskej rady, Košice

PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

 

a ďalší signatári