KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU / A TANULMÁNYI SZAK KÓDSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE 

6317 M 00 obchodná akadémia / kereskedelmi akadémia

STUPEŇ VZDELANIA / VÉGZETTSÉGI SZINT 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3Aközépfokú szakmai végzettség – ISCED 3A

VYUČOVACÍ JAZYK / TANÍTÁSI NYELV 

slovenský / szlovák

FORMA ŠTÚDIA / A KÉPZÉS FORMÁJA

 večerná / esti

DĹŽKA ŠTÚDIA / A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 

2 roky / 2 évCharakteristika študijného odboru 

Zámerom vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia je príprava žiaka/dospelých na úspešný zmysluplný osobný a pracovný život. Systém celoživotného vzdelávania, ktorý sa postupne začína vytvárať a realizovať, umožní plynulý prechod, spoluprácu a prekrývanie medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, zamestnania a podnikania. Vzdelávanie smeruje k tomu, aby dospelý žiak v primeranej miere naplnil základné ciele vzdelávania. Dôraz sa kladie tak na všeobecné, ako aj na odborné ekonomické vzdelanie. Veľký dôraz v priebehu celého štúdia je venovaný jazykovej príprave. Tieto kompetencie vytvoria dostatočný priestor pre zvládnutie cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám maturitnej skúšky.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Štúdium je organizačne zabezpečené v troch dňoch týždenne (štvrtok, piatok – v poobedňajších hodinách, sobota – v predpoludňajších hodinách). Organizáciu vyučovania z časového hľadiska je možné prispôsobiť podľa požiadaviek dospelých žiakov. Dvakrát ročne, na konci jednotlivých klasifikačných období sa realizuje testovanie, resp. preskúšanie žiakov (preverovanie vedomostí za uplynulé obdobie).

Medzi všeobecno-vzdelávacie predmety sú zaradené: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, informatika.

Medzi odborné predmety sú zaradené: podniková ekonomika, tovaroznalectvo, marketing, manažment, účtovníctvo, praktikum z účtovníctva, informačné technológie, písomná a elektronická komunikácia, cvičná firma.