KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU / A TANULMÁNYI SZAK KÓDJA ÉS MEGNEVEZÉSE

 6332 Q 00 daňové služby / adószolgáltatások

STUPEŇ VZDELANIA / VÉGZETTSÉGI SZINT 

vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B / felsőszintű szakképzetség – ISCED 5B

VYUČOVACÍ JAZYK / TANÍTÁSI NYELV

 slovenský / szlovák

FORMA ŠTÚDIA / A KÉPZÉS FORMÁJA

 večerná / esti

DĹŽKA ŠTÚDIA /A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 

3 roky / 3 év


Charakteristika študijného odboru

Absolvent špecializačného pomaturitného štúdia ukončeným absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania s titulom DiS (diplomovaný špecialista). Cieľom špecializačného pomaturitného štúdia je umožniť absolventom stredných odborných škôl získať špecializované odborné vedomosti, zručnosti a návyky dôležité pre poradenskú odbornú činnosť.

     Úspešným ukončením pomaturitného špecializačného štúdia absolventskou skúškou majú absolventi predpoklady uchádzať sa o:

  • zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií,
  • samostatné vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní strednému a vyššiemu riadiacemu manažmentu,
  • samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva a po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

Absolvent má predpoklady a schopnosti zvyšovania si svojej kvalifikácie prostredníctvom vysokoškolského štúdia ekonomického smeru a prípravy pre profesiu daňového poradcu.

Podmienkami prijatia na štúdium študijného odboru 6332 Q 00 daňové služby – večerné štúdium (pomaturitné špecializačné štúdium) sú:

  • úspešné ukončenie strednej odbornej školy s ekonomickým zameraním v 4-ročnom študijnom odbore (maturitná skúška),
  • správne vyplnená a odovzdaná prihláška na štúdium na strednej škole.

Štúdium je organizačne zabezpečené v troch dňoch týždenne (štvrtok, piatok – v poobedňajších hodinách, sobota – v predpoludňajších hodinách). Organizáciu vyučovania z časového hľadiska je možné prispôsobiť podľa požiadaviek dospelých žiakov. Vzhľadom k tomu, že ide o pomaturitné špecializačné štúdium, štúdium je orientované  na odbornú zložku vzdelávania. Dôraz sa kladie i na získanie cudzojazyčných zručností. Dvakrát ročne, na konci jednotlivých klasifikačných období sa realizuje testovanie, resp. preskúšanie žiakov (preverovanie vedomostí za uplynulé obdobie).

Medzi povinné odborné predmety sú zaradené:  obchodná komunikácia v anglickom jazyku, spoločenská komunikácia, právo, ekonomika podniku, daňovníctvo, cvičenia z daňovníctva, účtovníctvo, praktikum z účtovníctva, aplikovaný software, obchodná korešpondencia, personálna práca a mzdy, ekonomické poradenské služby v cvičnej firme, finančná analýza, finančná matematika.

Medzi voliteľné odborné predmety sú zaradené: cvičenia z matematiky, cudzí jazyk v podnikateľskej praxi, finančné plánovanie.