Štúdium končí žiak MATURITNOU SKÚŠKOU v súlade s platnou legislatívnou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Podmienkou na vykonanie maturitnej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia, t.j. 5. ročníka na dennej forme, resp. 2. ročníka na večernej forme. Pomaturitné špecializačné štúdium sa končí absolventskou skúškou a žiak získava absolventský diplom.

A diák a tanulmányait ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL fejezi be, amelyre a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott rendelet vonatkozik. Az érettségi vizsga feltétele az utolsó évfolyam sikeres befejezése, vagyis a nappali tagozat 5. évfolyamának vagy az esti tagozat 2. évfolyamának befejezése. Az érettségit követő szakosító tanulmány abszolvens vizsgával zárul, amellyel elnyeri abszolvens diplomáját.

Vykonaním maturitnej skúšky získavajú naši absolventi:

  • odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní,
  • možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokej škole.

     Maturitná skúška sa na našej škole vykonáva vlastnou progresívnou a za viac rokov overenou formou.
Skladá sa:

  • z písomnej časti /externá časť maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka a z cudzieho jazyka/
  • z praktickej časti odbornej zložky, ktorá zahŕňa:

     – spracovanie záverečnej práce

     – riešenie súvislého príkladu z účtovníctva v spojení s predmetom Písomná a elektronická komunikácia a Informatika

     – obhajoba predchádzajúcich častí

  • z teoretickej časti odbornej zložky /interná časť maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka, z cudzieho jazyka a odborných ekonomických predmetov/

Az érettségi vizsgával végzőseink az alábbiakat szerzik meg:

  • szakképzettséget, -műveltséget, amelyet az adott munkakörükben használhatnak fel
  • lehetőséget az egyetemre való jelentkezésre

Több év tapasztalata igazolta a jelenlegi érettségi vizsgáink eredményességét.

Az érettségi vizsga összetevői:

  • írásbeli rész (az érettségi vizsga külső formája tanítási nyelvből és idegen nyelvekből)
  • gyakorlati szakvizsga, amely magába foglalja:

-          záródolgozat megírása

-          egy teljeskörű könyvelési példa megírása, amely az írott és elektronikus kommunikáció és informatikai tantárggyal függ össze

-          a fent említett feladatok megvédése

  • szakvizsga elméleti része – az érettségi belső formája tanítási nyelvből, idegen nyelvekből és ekonómiai szaktantárgyakból
Externá časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR, znamená to, že žiaci všetkých stredných škôl v SR sa zúčastňujú maturitnej skúšky z daného vyučovacieho predmetu v rovnaký deň a čas. Na našej škole sa externá časť maturitnej skúšky môže konať z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra (pre štúdium s vyučovacím jazykom maďarským), Maďarský jazyk a literatúra (pre štúdium s vyučovacím jazykom maďarským), Anglický jazyk, Ruský jazyk, Španielsky jazyk.

Az érettségi vizsga külső formája egy írásbeli tesztből áll, amelyet a NÚCEM – Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete állít össze. Az érettségi vizsga külső formája a Szlovák Köztársaság egész területét egy időben zajlik, ez azt jelenti, hogy valamennyi középiskolában egy napon, egy időben történik a vizsga. Iskolánkban a következő tantárgyakból áll az érettségi vizsga külső formája: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, választható orosz vagy spanyol nyelv. 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa skladá z vyššie uvedených častí. Témy záverečných prác sú z oblastí ekonomiky, marketingu, manažmentu, makroekonómie, práva, informatiky a žiaci si ich losujú v decembri, prípadne po konzultácii žiaka s vedúcim záverečnej práce sa téma priamo zadáva konkrétnemu žiakovi. Záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, to znamená, že súčasťou práce je aj žiakov výskum v danej problematike. Napr. žiak si zvolí tému komunikačnej politiky vybraných maloobchodných reťazcov a v praktickej časti sa bude venovať konkrétnym komunikačným nástrojom, ktoré vybrané maloobchodné reťazce používajú, resp. uskutoční výskum pomocou ankety medzi spotrebiteľmi. Žiak má na vypracovanie záverečnej práce 7 týždňov odo dňa vylosovania či zadania.

Az érettségi szakvizsga gyakorlati része: a fentebb említett részekből áll. A záródolgozat témáit decemberben a diákok kisorsolják, amelyek az ekonómia, a marketing, a menedzsment, makroekonómia, jog és informatika tárgyköréhez tartoznak. Néhány esetben a témavezető tanár és diák konzultációja alapján a diák választhat konkrét témát. A záródolgozat elméleti és gyakorlati részből áll, ami azt jelenti, hogy a munka része a diák saját kutatása az adott témában. Pl. ha egy diák a következő témát választja: Kommunikációs politika a kiskereskedelmi üzletláncokban – akkor a dolgozat gyakorlati részében foglalkozni fog a konkrét kommunikációs eszközök használatával az adott üzletláncban, ill. a diák saját maga által összeállított kérdőív segítségével egy felmérést vezet, például a vásárlók körében.Hét hét áll a diák rendelkezésére, hogy a záródolgozatát elkészítse. 

Ďalšou časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je riešenie súvislého príkladu z predmetu Účtovníctvo, Písomná a elektronická komunikácia a Informatika. Uskutočňuje sa 2. polroku podľa konkrétneho študijného harmonogramu školy.

Az érettségi szakvizsga következő része egy példa megoldása könyvelés, írott és elektronikus kommunikáció és informatika tantárgyakból. Az iskola harmonogramja szerint valósul meg a második félévben. 

Súčasťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je obhajoba záverečnej práce a príkladu z vyššie uvedených vyučovacích predmetov pred maturitnou komisiou. Žiaci výsledky svojej práce prezentujú pomocou laptopu a dataprojektoru.

Cieľom praktickej časti maturitnej skúšky je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.

Az érettségi szakvizsga gyakorlati részéhez tartozik a záródolgozat megvédése az érettségi bizottság előtt  és egy példa kiszámítása a fent említett tantárgyakból. A diákok a munkájukat laptop és írásvetítő segítségével mutatják be.

 Az érettségi szakvizsga gyakorlati részének célja, hogy felmérjük a diákok készségét, hatékonyságát, hogy milyen mértékben tudják kamatoztatni a megszerzett gyakorlati tudásukat egy konkrét, átfogó feladatnál. 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva z vyučovacieho jazyka, z cudzieho jazyka a z odborných predmetov. Témy z jednotlivých vyučovacích predmetov pripravujú predmetové komisie a riadia sa platnými predpismi o maturitnej skúške. Sleduje sa nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu, a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie.

Az érettségi szakvizsga elméleti része tanítási nyelvből, idegen nyelvből és szaktantárgyakból áll. Az egyes tantárgyak vizsgakérdéseit a tantárgybizottságok az előírt követelmények szerint állítják össze. Továbbá figyelemmel kísérjük a diákok képességét, hogy miként tudják összehangolni a tantárgyak közti kapcsolatokat, valamint a nyelvi megnyilvánulásaik szintjét és a szakterminológia helyes használatát.