STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ / TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZAKTEVÉKENYSÉG

     Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou alebo aj prakticky výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

A Tudományos Diákköri Szaktevékenység egy önkéntes szaktevékenység középiskolás nappali tagozatos diákok számára. A tanítási folyamat részeként, de iskolán kívüli tevékenységként is működhet. A diáknak egy téma alapján önállóan vagy konzultáns (felkészítő tanár) segítségével kell egy dolgozatot elkészítenie. A végeredmény egy önálló pályamunka, dolgozat, amelyet egy szakmai bíráló bizottság fog értékelni.  A dolgozatot be kell mutatni és megvédeni. A TDSZ kicsúcsosodása egy évente megrendezendő országos verseny, amelynek résztvevői a mi diákjaink is.

     Cieľom SOČ je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať ich tvorivé schopnosti, upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh. Takýmto spôsobom sa vedú žiaci aj k efektívnemu využívaniu ich voľného času.

A verseny célja a tehetséges középiskolás diákokat céltudatos munkára nevelni, alkotói készségüket fejleszteni, tudásukat, ügyességüket, tehetségüket megszilárdítani és kreatív gondolkodásmódjukat továbbfejleszteni. Ez a tevékenység a szabadidő hasznos eltöltésére irányul.

     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaž sa uskutočňuje na krajskej a celoštátnej úrovni.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma a verseny meghirdetője, amely kétlépcsős: kerületi és országos fordulóból áll.


ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY / SZAKKÖRÖK

Krúžok slovenského jazyka / Szlovák nyelvi szakkör

Krúžok maďarského jazyka / Magyar nyelvi szakkör

Krúžok anglického jazyka / Angol nyelvi szakkör

Krúžok španielskeho jazyka / Spanyol nyelvi szakkör

Krúžok ruského jazyka / Orosz nyelvi szakkör

Ekonomický krúžok / Ekonómiai szakkör

Krúžok mladých účtovníkov / Fiatal könyvelők szakköre

Krúžok informatiky / Informatikai szakkör

Športový krúžok / Sport szakkör

Krúžok turistiky / Turisztikai szakkör

Strelecký krúžok / Lövész szakkör


APLIKOVANÁ EKONÓMIA – JUNIOR  ACHIEVEMENT SLOVENSKO / APLIKÁLT KÖZGAZDASÁGTAN

Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program pre žiakov 4. ročníka našej školy. Pozostáva  z prebratia učiva v modernej on-line učebnici obohatenej grafmi, schémami a inými ilustráciami, ktoré podporujú ekonomické myslenie, z činnosti študentskej spoločnosti a z manažérskej a ekonomickej simulácie na počítači prostredníctvom dodaného softvéru. V záujme doplnenia tejto štruktúry sú do programu zapojení odborní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí na báze dobrovoľnosti navštevujú triedu a konzultujú so žiakmi teóriu a dopĺňajú ju svojimi skúsenosťami a praktickými radami.

Az aplikált közgazdaságtan – Junior Achievement Slovensko iskolánk 4. évfolyamos tanulói számára meghirdetett tanulmányi program. A diákoknak egy modern grafikonokkal, illusztrációkkal, ábrákkal gazdagon ellátott on-line tankönyvből kell elsajátítaniuk a tananyagot, amely az gazdasági gondolkodást támogatja, és része egy fiktív menedzseri-ekonómiai tevékenységnek. Ez az egész folyamat, amelyet a diákok megtanulnak, a számítógép segítségével működik. A program menetéhez gyakorlati-szakmai konzultánsok is tartoznak, akik több alkalommal ellátogatnak az adott évfolyamok diákjaihoz, és így betekintést nyernek azok tanulmányi programjába. A kiválasztott téma elméleti részéről konzultálnak velük, és saját gyakorlati tanácsokkal látják el a diákokat.

Jedna z najzaujímavejších častí programu Aplikovaná ekonómia je študentská spoločnosť. Žiaci reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť – akciovú spoločnosť, volia svojho prezidenta a 4 viceprezidentov, ktorí tvoria vrcholoví manažment firmy. Ostatní spolužiaci vystupujú v pozícii zamestnancov a spoločne plnia svoje vytýčené plány a ciele. Študenti získajú základný kapitál predajom akcií (kupujú ich spolužiaci, učitelia, rodičia a známi), prostredníctvom ktorého obstarávajú materiál a suroviny. Uskutočnia marketingový prieskum, rozhodujú o výrobkoch a službách, ktoré budú ponúkať, vyrábajú výrobky, či ponúkajú služby, stanovujú ceny a realizujú predaj. Na záver školského roka žiaci uzavrú firemné účtovné knihy, pripravia výročnú správu a zvolajú valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňujú všetci akcionári. Na valnom zhromaždení sa spoločnosť dovedie k likvidácii podľa platných právnych predpisov a v závislosti od výšky čistého zisku sa vyplatia dividendy akcionárom. V tejto časti programu si teda žiaci vyskúšajú praktickú stránku podnikania, naučia sa umeniu komunikácie, osvoja si tímovú spoluprácu a schopnosť viesť kolektív.

Naše študentské spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú predaja na jarmoku Šimonu a Júdy a na vianočných trhoch v Štúrove. Podľa možností sa tiež zúčastňujú Veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa každoročnej organizuje v Bratislave a v Košiciach.

Iskolánk diákcégjei termékeikkel rendszeresen részt vesznek a Simon Júda- vásáron és a párkányi karácsonyi vásárokon. Lehetőség szerint Pozsonyban és Kassán évenként megrendezésre kerülő Diákcégek vásárán is részt vesznek.


HOSPODÁRSKY TÝŽDEŇ – WIWAG / WIWAG GAZDASÁGI HÉT

Hospodársky týždeň WIWAG je švajčiarsky vzdelávací program. V našej škole sa ho zúčastňujú žiaci 5. ročníka. Program prebieha mimo priestorov školy a trvá 5 dní. Počas týchto dňoch prebiehajú prednášky o podnikateľskej politike podniku a jeho prostredí, marketingových stratégiách, sociálnej koncepcii podniku, finančnej analýze a podobne.

A WIWAG Gazdasági hét egy svájci oktatási program, amelybe iskolánk 5. osztályos tanulói kapcsolódnak be. A program iskolánk területén folyik, és 5 napig tart. Ezeken a napokon a diákok bemutatják előadásaikat, amelyeknek a témája a cégek vállalkozói politikája és környezete, piackutatás (marketing) stratégiája, a vállalat szociális koncepciója, pénzügyi elemzés.

Každý deň predstavuje jeden hospodársky rok. Žiaci sú počas prvého dňa náhodne rozdelení do 3 podnikov (akciové spoločnosti), zvolia si prezidentov spoločností a jednotlivých viceprezidentov. Taktiež rozhodujú o výrobnom profile. Každý podnik ponúka ten istý druh výrobku, aby sa na trhu zabezpečila konkurencia. Súčasťou programu je tlačová konferencia, kde manažmenty jednotlivých podnikov predstavia svoje podnikateľské zámery a odpovedajú na otázky “mediálnych zástupcov” (tvoria ich učitelia a prizvaní hostia z hospodárskej praxe). V rámci marketingu podniky vyrábajú katalógy, plagáty, letáky a naostro natáčajú reklamný šot. Na konci každého dňa (hospodárskeho roka) odovzdávajú svoje podnikateľské rozhodnutia (o výrobe, počte zamestnancov, kvalite výrobkov, investíciách do reklamy, nových strojov, atď.) lektorom, ktorí ich vkladajú do počítačového softvéru. Ten vygeneruje, či podnik dosiahol v danom hospodárskom roku zisk alebo stratu. V rámci “oddychu” sa uskutočňujú rôzne rolové hry, napr. diskusia manažmentu podniku s odborovými zväzmi. Tu si žiaci môžu vyskúšať komunikačné schopnosti v presadzovaní svojich záujmov prostredníctvom argumentov. Počas programu sa udeľuje aj Značka kvality na patentovom úrade, kde si žiaci – manažéri musia obhájiť kvalitu svojho výrobku.

Az oktatási program menete:  

Minden nap egy gazdasági évet jelent. Az első nap folyamán a diákokat véletlenszerűen csoportosítják három cégbe (részvénytársaságba). Megválasztják a társaság elnökét és az alelnököt, majd eldöntik a termelési profilt. Minden cég ugyanazt a terméket kínálja, hogy a konkurencia biztosított legyen. A program része a sajtókonferencia, amelyen az egyes cégek menedzsmentjei bemutatják a vállalkozói tervüket, majd a „médiaképviselőknek” (akik a tanáraik vagy a gyakorlatból hívott vendégek) kérdéseire válaszolnak. A cég marketingje katalógusokat, plakátokat, szórólapokat készít, és élőben reklámfilmeket is forgatnak. Minden egyes nap végén (gazdasági év végén) leadják a vállalkozói végzést (határozatot) a termelésről, az alkalmazottak létszámáról, a termék minőségéről, a reklámok és az új gépek, munkaeszközök beruházásáról s egyebekről a lektoroknak, akik számítógépbe táplálják be az adatokat. Ezeket a későbbiek folyamán azzal a céllal dolgozzák fel, hogy megtudják, az adott cég milyen nyereséggel vagy veszteséggel zárta az évet. A „pihenés” időszakában különféle helyzetjátékokra kerül sor, pl. a cég menedzsmentjének beszélgetése a szakszervezet képviselőjével. Itt bizonyíthatják a diákok a kommunikációs készségüket, hogy miként tudnak argumentálni. Az oktatói program része, hogy meghirdetik a Szabadalmi Hivatal díját is, amely elnyeréséért a menedzsmenteknek kell bemutatniuk a termékeket. A program berekesztése a közgyűlés összehívása, amelyen a cégek részletesen bemutatják tevékenységüket és gazdasági eredményüket. 

Na záver sa zvoláva valné zhromaždenie, podniky oboznámia akcionárov s činnosťou podniku a hospodárskym výsledkom. Hospodársky týždeň tradične končí slávnostnou recepciou a odovzdávaním certifikátov. Všetky aktivity žiakov (tlačová konferencia, reklamný šot, valné zhromaždenie a slávnostná recepcia) sú zaznamenávané na videokameru, čo žiakom umožňuje spätnú väzbu pri ich vystupovaní a komunikácii.

A gazdasági hét már hagyományosan egy ünnepi fogadással, certifikátum átadásával végződik. A diákok valamennyi tevékenysége videofelvételre kerül, így utólag elemezhetik saját tevékenységüket.  

Cieľom vzdelávacieho programu Hospodársky týždeň WIWAG je poskytnúť žiakovi praktické skúsenosti v podnikaní, vedomosti o fungovaní voľného trhu a konkurencii, schopnosť efektívne sa rozhodovať v meniacich sa trhových podmienkach a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, komunikačné zručnosti a schopnosť pracovať v tíme.

A WIWAG Gazdasági hét oktatási program célja, hogy a diákok gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a vállalkozói tevékenységről, a szabadpiac működéséről, hogy képesek legyenek a megfelelő döntéshozatalra és felelősséget tudjanak vállalni döntéseikért, megtanulják a helyes kommunikációs formákat, valamint megtapasztalják a csapatmunka előnyeit.