KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU / TANULMÁNYI SZAK KÓDSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdiumbilingvális kereskedelmi akadémia

STUPEŇ VZDELANIA / VÉGZETTSÉGI SZINT 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3Aközépfokú szakmai végzettség – ISCED 3A

VYUČOVACÍ JAZYK / TANÍTÁSI NYELV 

slovenský a anglický / magyar és angol

FORMA ŠTÚDIA / A KÉPZÉS FORMÁJA 

denná / nappali 

DĹŽKA ŠTÚDIA / A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 

5 rokov / 5 év 


Charakteristika študijného odboru / A tanulmányi szak jellemzése

Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium je zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v anglickom jazyku. Okrem všeobecno-vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné)  vzdelávanie v odborných predmetoch. Tento študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej správe a územnej samospráve. Absolvent študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent ovláda dva cudzie jazyky slovom a písmom, vie plynulo komunikovať v bežnom spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Má rozšírené vedomosti z reálií anglicky hovoriacich krajín. Absolvent ovláda odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku, čo mu umožňuje uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

A bilingvális kereskedelmi akadémia (6317 M74) ötéves tanulmányi szak, amelynek célkitűzése az angol nyelvű közgazdasági képzettség. A magyar nyelvű általános és szakmai képzettségen kívül széleskörű idegen nyelvi és bilingvális (kétnyelvű) szakoktatást nyújt.

A tanulmányi szak abszolvense széleskörű általános és szakmai műveltséget szerez, amely elengedhetetlen a kereskedelmi-vállalkozói munkakörben, a termelési üzemekben, mind a belföldi, mind a külföldi üzletkötésekben, pénzügyben, közlekedési szférában, államigazgatási és területi önkormányzatok szolgáltatásaiban.

 A bilingvális kereskedelmi akadémia végzőse olyan képzett szakember lesz, aki képes lesz olyan ekonómiai tevékenységeket folytatni, amelyek összefüggnek a termeléssel, beruházással, értékesítéssel, piackutatással, menedzsmenttel, adminisztrációs munkakörrel, könyveléssel és pénzügyi gazdálkodással. E tanulmányi szak által megszerzett ismereteit a jövőben kiválóan tudja kamatoztatni a munkahelyén. 

Absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pri získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

Stratégia vyučovania v tomto študijnom odbore umožňuje žiakom získať široké a komplexné vzdelanie vo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch v slovenskom jazyku a osvojiť si odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná hlavne na oblasť podnikovej ekonomiky, účtovníctva, marketingu a základov makroekonómie. 

Výchova a vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium zahŕňa teoretické vyučovanie a súvislú odbornú prax. V prvom ročníku je vyučovanie orientované na ovládanie anglického jazyka (20 hodín týždenne), t. j. 60% vyučovacieho času predstavuje štúdium anglického jazyka, gramatiky, konverzácia a všeobecná jazyková príprava. Zostatok tvoria všeobecno-vzdelávacie predmety. V nasledujúcich ročníkoch pribúdajú odborné ekonomické predmety (vybrané ekonomické predmety aj v anglickom jazyku). Dvakrát ročne, na konci jednotlivých klasifikačných období sa realizuje testovanie žiakov (preverovanie vedomostí za uplynulé obdobie). 

A végzős diákunk két idegen nyelvet sajátít el, és gördülékenyen fog tudni kommunikálni a mindennapi, társadalmi, gazdasági és üzleti életben. Tanulmányai során ismereteket szerez valamennyi angol nyelvterület gazdaságáról, kultúrájáról. Teljes mértékben elsajátítja az angol közgazdaságtani szakterminológiát (C1 szinten), aminek köszönhetően külföldi érdekeltségű cégeknél is dolgozhat, valamint angol nyelvű egyetemeken is folytathatja tanulmányait. Teljes felkészültséggel léphet a vállalkozói szférába, saját céget alapíthat, és minden feltétele megvan a hazai és külföldi tanulmányainak folytatásához.

 A bilingvális kereskedelmi akadémia tanulmányi szakjának oktatói és nevelési programja magába foglalja az elméleti oktatást és a folyamatos szakmai gyakorlatot is. Az 1. évfolyamban az oktatás az angol nyelvtudás elsajátítására összpontosul (heti 20 tanítási óra), amely a tanítási órák 60%-át jelenti. Az elsajátítandó tananyag részei: angol nyelvtan, társalgás, általános nyelvi előkészítés és az általános műveltséget nyújtó tantárgyak.

 A rákövetkező évfolyamok ekonómiai szaktantárgyakkal bővülnek (a kiválasztott szaktantárgyak tanítása már angol nyelven folyik). Félévenként szintfelmérő segítségével mérjük diákjaink tudását.

Medzi všeobecno-vzdelávacie predmety sú zaradené: slovenský jazyk a literatúra, druhý vyučovací jazyk (anglický jazyk), voliteľné cudzie jazyky (ruský alebo španielsky jazyk), občianska náuka, dejepis, etická výchova / náboženská výchova, biológia,ekológia, matematika, telesná a športová výchova.

Medzi povinné odborné predmety sú zaradené: podniková ekonomika, podniková ekonomika v AJ, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia, spoločenská komunikácia, spoločenská komunikácia v AJ, marketing, účtovníctvo, praktikum z účtovníctva, písomná a elektronická komunikácia, písomná a elektronická komunikácia v AJ, aplikovaná informatika, ekonomické cvičenia, odborná prax, hospodársky týždeň.

Medzi voliteľné odborné predmety sú zaradené: manažment, bankovníctvo, daňová sústava, aplikovaná ekonómia, jazyková odborná príprava, tvorba projektov.

Az általános műveltséget nyújtó tantárgyak a következők: szlovák nyelv és irodalom, második tanítási nyelv (angol nyelv), választható idegen nyelvek: orosz vagy spanyol, társadalomismeret, történelem, etikai nevelés vagy hitoktatás, biológia, ekológia, matematika, testnevelés.

A kötelező szaktantárgyaink: vállalati gazdaságtan, vállalati gazdaságtan angol nyelven, bevezetés a makroekonómiába, jogi alapismeretek, áruismeret, gazdasági földrajz, társadalmi kommunikáció, angol nyelvű társadalmi kommunikáció, marketing, számvitel, könyvelési gyakorlat, elektronikus kommunikáció, angol nyelvű elektronikus kommunikáció, aplikált informatika, gazdasági gyakorlatok, szakmai gyakorlat, gazdasági hét.

Választható szaktantárgyak közé tartoznak: menedzsment, adórendszer, aplikált közgazdaságtan, szaknyelvi előkészítő, tervezési ismeretek (projektkészítés).