O prijatie na školu sa môže uchádzať absolvent základnej školy tak, že so svojim zákonným zástupcom vyplní predpísanú prihlášku na štúdium na SŠ a odovzdá ju výchovnému poradcovi na príslušnej základnej škole v určenom termíne.

    A felvételi vizsgára készülő alapiskolás diák a törvényes képviselőjével együtt kitölti a felvételire szükséges jelentkezési ívet és az alapiskolai nevelési tanácsadójának az adott időpontban leadja.

     Absolvent strednej školy, ktorý sa uchádza o večernú formu štúdia vyplní predpísanú prihlášku na štúdium na SŠ a priamo ju zasiela poštou na našu adresu alebo ju doručí osobne na sekretariát školy. POZOR!!! Od 01. 09. 2013 je Súkromná obchodná akadémia organizačnou zložkou SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY v ŠTÚROVE. Znamená to, že v prihláške na štúdium na SŠ sa uvádza nový názov školy: SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA . DÔLEŽITÉ JE UVIESŤ KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU !!!

    Az a középiskolás diák, aki az esti tagozatos tanulmányi formát válassza, az ehhez előírt jelentkezési ívet kitölti és feladja a postán vagy az iskolánk titkárságán személyesen leadja. VIGYÁZAT!!! 2013. szeptember 1-től a Kereskedelmi Magánakadémia, az Összevont Magániskola szervezeti egységének részévé vált. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezési íven kérjük feltüntetni az iskola új nevét: Súkromná spojená škola. Fontos a tanulmányi szak kódját feltüntetni !!!

      Zápis do 1. ročníka pre absolventov ZŠ sa koná v máji a a pre absolventov SŠ v auguste. Uchádzači sú vopred písomne informovaní.

    Az első évfolyamba jelentkező alapiskolás diákok beiratkozására májusban, a középiskolai végzős diákok beiratkozására pedig augusztusban kerül sor. A jelentkezőket írásban előre értesítjük.


Na štúdium v študijnom odbore:

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

sa vykonávajú

TALENTOVÉ SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA


A 6317 M 74 bilingvális kereskedelmi akadémia szakon

IDEGENNYELVI TEHETSÉGI FELVÉTELI VIZSGÁT

kell letenni


Kritériá prijímacieho konania

na 5 ročné bilingválne štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
na Súkromnej spojenej školy, o. z. Súkromná obchodná akadémia v Štúrove
pre školský rok 2019/2020

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, o. z. Súkromná obchodná akadémia v Štúrove, Ulica svätého Štefana č. 36, podľa § 65 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4 písm. a/ zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade v októbri 2018, stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka päťročného štúdia v Školskom vzdelávacom programe

Bilingválna obchodná akadémia

študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v slovensko-anglickom jazyku na školský rok 2019/2020 nasledovne:

So súhlasom zriaďovateľa školy a kladným stanoviskom VÚC Nitra sa v školskom roku 2019/2020 otvárajú 2 triedy 1. ročníka denného päťročného bilingválneho štúdia, s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Všetci uchádzači z 8. a 9. ročníka základnej školy, ktorí budú mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole, najneskôr do 28. februára 2019 /posledný možný dátum, ktorým potvrdzuje ZŠ prihlášku žiakovi/ vykonajú test na overenie talentu, predpokladu a schopností študovať v cudzom jazyku. Prihlásení záujemcovia o štúdium budú písomne pozvaní na overenie talentu pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred jeho konaním.

Termín konania písomného testu:  15. marec 2019, o 9.00 v Elokovanom pracovisku v Nitre 

                                                      15. marec 2019, o 9.00 v Štúrove

Trvanie testovania: 60 minút čistého času.

Test bude obsahovať 30 otázok, každá má rovnakú váhu, za každú správnu odpoveď sa priznávajú 2 body, t.j. maximálne 60 bodov.

Uchádzači, ktorí úspešne vykonajú talentový test, budú zoradení podľa ročníkov, súčtu získaných bodov z talentového testu,  získaných bodov z prospechu na výročnom vysvedčení zo 7., resp. z 8. ročníka a 1. polroku z 8., resp. z 9. ročníka základnej školy, získaných bodov z MONITOR-u a podľa umiestnenia v súťažiach citovaných nižšie:

a) Prospech uchádzačov zo základnej školy sa hodnotí nasledovne:

 • za známku výborný /1/ – 15 bodov
 • za známku chválitebný /2/ – 10 body
 • za známku dobrý /3/ – 5 bodov
 • za známku dostatočný /4/ – 0 bodov

Uchádzač môže v tejto časti získať najviac 120 bodov.

b) Hodnotia sa nasledovné predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra – matematika
 • cudzí jazyk – prírodopis
 • dejepis – fyzika
 • zemepis – chémia

c) Body za výsledky MONITOR-u pre žiakov 9. ročníka sa udeľujú nasledovne:

 • 75 % – 100 % – 30 bodov
 • 55 % – 74 % – 20 bodov
 • 35 % – 54 % – 10 bodov
 • 20 % – 35 % – 5 bodov

d) Za úspešnú účasť uchádzača vo vedomostných a športových súťažiach a olympiádach z predmetov MAT, ZEP, SJL a cudzieho jazyka uchádzač získava body nasledovne:

Umiestnenie Body
  okresné kolo krajské kolo celoštátné kolo
1. miesto 10 20 30
2. miesto 8 15 25
3. miesto 5 15 20
úspešný riešiteľ  3  8  10

Písomné prijímacie skúšky uchádzači zo žiadneho iného vyučovacieho predmetu základnej školy nekonajú.

Kritérium na prijatie je úspešné vykonanie talentového testu a umiestnenie sa uchádzača na 1. až 22. mieste podľa počtu získaných bodov.

V prípade rovnosti súčtu bodov u dvoch alebo viacerých uchádzačov budú podľa potreby postupne uplatnené nasledovné kritéria prednosti prijímania:

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. bude prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť /ZPS/. Potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium.
 • žiak, ktorý získal viac bodov za talentový test z cudzieho jazyka

Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na nástennej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke školy www.1soa-sturovo.sk .

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú na zverejnených zoznamoch len číselné kódy uchádzačov a informácia o úspešnom alebo neúspešnom prijímacom konaní.

Riaditeľ školy do 3 dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania zašle úspešným uchádzačom rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na štúdium. Zároveň oznámi úspešným uchádzačom termín zápisu na školu.

Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady v októbri 2018 a v Poradnom grémiu riaditeľa školy.

V Štúrove, október 2018

PaedDr. Emília Szitásová
riaditeľka školy