Spoločenské zmeny na jeseň 1989 priniesli premenu vzdelávacieho systému, čo znamenalo aj možnosť vzniku cirkevných a súkromných škôl. Túto možnosť využil človek, ktorý mal silu a vytrvalosť zrealizovať svoj sen. Je to Ing. Ondrej MOKOS, ktorý sa rozhodol zriadiť Súkromnú obchodnú akadémiu – Kereskedelmi Magánakadémia, typ strednej školy, ktorá v našom regióne chýbala. Na základe žiadosti dňa 19. mája 1992 námestník ministra školstva, mládeže a športu SR zasiela list č. 2925/1992-20, ktorým sa zaraďuje Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia v Štúrove, na ulici Sv. Štefana č. 36 do siete súkromných škôl Slovenska. Od 1. septembra 1992 škola existuje ako škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a dvoma formami štúdia, a to štvorročné pre absolventov ZŠ a dvojročné pre absolventov SŠ.

        1989 őszén a társadalmi változások az oktatási rendszerben is  változásokat hoztak, melyek lehetővé tették az egyházi és a magániskolák létrejöttét. Ekkor MOKOS András mérnök úgy döntött, hogy megalakítja a Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémiát, ami környékünkön hiányzott. 1992. május 19-én benyújtott kérvény alapján az Oktatási Minisztérium államtitkára a 2925/1992-20-as számú levél alapján a Párkányi Kereskedelmi Magánakadémia, Sv. Štefana 36 alatt besorolták a szlovákiai magániskolák közé. 1992. szeptember 1-től az iskola megnyitotta kapuit szlovák és magyar tanítási nyelven, kétféle formával, az alapiskolát végző tanulók számára a négyéves tanulmányi szakot és a középiskolát végző tanulók számára pedig a kétéves felépítményi szakot.

Prvé prijímacie skúšky do prvého ročníka   štvorročného i dvojročného štúdia sa konali 1. júna 1992. Prijalo sa 28 žiakov zo ZŠ, bola to zvláštna trieda, „zmiešaná“, dvojjazyčná trieda. Do pomaturitného štúdia sa prijalo 44 študentov SŠ. Od tohto historického dňa došlo k viacerým zmenám, rozšírili sa študijné odbory, zmenil sa systém prijímania, škola rozšírila svoje priestory, neustále modernizuje informačno-komunikačnú technológiu a využíva progresívne metódy vyučovania. Okrem toho, od roku 2006 je novým zriaďovateľom školy spoločnosť VSOM, s. r. o., ktorej zakladateľom je Ing. Ondrej Mokos a konateľom Ing. Ondrej Mokos, ml.

Az első felvételi vizsgák 1992. június 1-én voltak az első évfolyamba úgy a kétéves- mint a négyéves tanulmányi szakra. Az alapiskolából 28 diákot vettünk fel, ez egy „kevert” kétnyelvű osztály volt. A felépítményi osztályba 44 diákot vettünk fel. Ettől a történelmi naptól sok változás történt iskolánkon, a tanulmányi szakok kibővültek, a felvételi vizsga módja megváltozott, az iskola bővítette termeit, folyamatosan fejleszti az információs-kommunikációs rendszerét és progresszív tanítási módszereket alkalmaz. 2006 óta az iskola új alapítója VSOM, k. f. t., melyet idősebb Mokos András mérnök alapított és a társaság ügyvezetője pedig ifj. Mokos András mérnök.

Škola sa nachádza v peknom upravenom prostredí v širšom centre mesta. Skladá sa z troch jednopodlažných budov, kde je 9 kmeňových tried, 2 odborné učebne vybavené počítačovou technikou a aula s kapacitou 108 miest. V tretej budove je vytvorené  centrum odborného výcviku pre učebné odbory druhej organizačnej zložky školy – Súkromná stredná odborná škola.  Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum, a viacúčelové vonkajšie ihrisko. Hygienické zariadenia sú v každej budove. Naša škola nie je masového typu, snažíme sa vytvoriť rodinnú atmosféru, prostredie, čo nám potvrdila už nejedna návšteva, rodič či žiak.

Az iskola szép, rendezett környezetben helyezkedik el a város tágabb központjában. Három egyszintes épületből áll, 9 osztálya van, 2 tanterem számítógépekkel felszerelve és egy 108 személyes előadóterem. A harmadik épületben a szakgyakorlatra kialakított helységek vannak, amelyek iskolánk másik szervezeti egységének – Magán Szakközépiskola – részére szolgál. Az iskola könyvtára viszonylag felszerelt, információs központként is szolgál és többfunkciós külső sportpályával is rendelkezik. A mi iskolánk családias légkört biztosít, melyet már a hozzánk látogatók – szülők és diákok is egyaránt megtapasztalták. 

Poslaním našej školy je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta. Poslaním nie je len odovzdať vedomosti a pripraviť našich žiakov na povolanie, ale pestovať u nich hodnoty vyplývajúce z profilu absolventov jednotlivých študijných odborov a z koncepcie rozvoja Súkromnej spojenej školy v Štúrove, ktorými sú: KVALITA, ODBORNOSŤ, ETIKA KONANIA, VZÁJOMNÝ REŠPEKT, KULTÚRA VZŤAHOV a DEMOKRACIA.

Iskolánk küldetése a diákot felkészíteni a sikeres, tudatos, felelősségteljes, egyéni és közösségi, munkát megbecsülő életre a változó világunk feltételeihez igazodva. Küldetésünk nemcsak a tudás átadása és a diákok felkészítése a hivatásukra, hanem a személyiségükből fakadó értékek felhasználása az egyes tudományterületekre, amelyek iskolánk koncepciója szerint a következők: MINŐSÉG, SZAKSZERŰSÉG, KÖLCSÖNÖS TISZTELET, ETIKA, KULTURÁLT VISZONYOK és DEMOKRÁCIA.

O možnostiach štúdia na našej škole sa dozviete viac v sekcii ŠTÚDIUM. Okrem vzdelávacích aktivít sa žiaci zapájajú aj do rôznych mimoškolských aktivít. Každoročne sa zúčastňujeme dobrovoľných zbierok (Úsmev ako dar, Deň narcisov, Dobročinný vianočný bazár), žiaci organizujú vo vonkajších priestoroch školy Deň detí pre miestnu škôlku, tiež pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v Bratislave, Nitre a Budapešti, organizujú sa odborné exkurzie do výrobných podnikov, peňažných ústavov a podobne, podľa možností sa zapájame do európskych projektov.

Iskolánk tanulmányi lehetőségeiről tájékozódhatnak a TANULMÁNYOK címszó alatt. Az oktatási tevékenységek mellett a diákok bekapcsolódhatnak egyéb az iskolától független tevékenységekbe is (Úsmev ako dar, Deň narcisov, Karácsonyi jótékonysági vásár), a diákok gyereknapot szerveznek a helyi óvodások számára, rendszeresen színházat látogatunk Pozsonyban, Nyitrán és Budapesten, szakgyakorlati látogatásokat rendezünk különféle gyárakban és pénzintézetekben, valamint lehetőség szerint bekapcsolódunk az európai szintű pályázatokba is.

Našu školu navštívilo aj niekoľko významných osobností. V rámci návštevy mesta Štúrova nás v roku 1996 poctil svoju prítomnosťou vtedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč a v roku 2000 poslanec NR SR František Mikloško. V roku 1998 v rámci odbornej stredoškolskej prednáške o právnom systéme SR žiakom prednášal Robert Fico, v tom období poslanec NRSR a v roku 2002 poslanec NRSR Farkas Iván o Európskej únii. V rámci Dňa Európy v roku 2007 k nám zavítali p. Boris Essender – tlačový tajomník Výboru regiónov EÚ a p. Ján Oravec – člen Výboru regiónov EU, ktorí so žiakmi diskutovali o vízii Európskej únie a poslaní Výboru regiónov EU.

Iskolánkat különböző ismert személyek is meglátogatták. Párkány város látogatása kapcsán 1996-ban iskolánkat az akkori köztársasági elnök, Michal Kováč is meglátogatta, 2000-ben pedig František Mikloško képviselő úr. 1998-ban egy középiskolai szakelőadás keretén belül Robert Fico előadást tartott a szlovákiai jogrendszerről, 2002-ben pedig Farkas Iván az Európai Únióról. Az Európai Napok keretén belül 2007-ben Boris Essender látogatott el hozzánk – az Európai Bizottság Sajtótitkára és Oravec Ján EU Régió Bizottság tagja a diákokkal közösen megvitatták az EU Régiók Bizottságának jövőképét és küldetését.

Od školského roku 2011/2012 je zaradený medzi ostatné študijné odbory nový perspektívny študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium so zameraním na anglický jazyk, ktorý je možno študovať tak v Štúrove ako aj v Elokovanom pracovisku SOA v Nitre.

Od 01. 09. 2013 na základe žiadosti zriaďovateľa školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa Súkromná obchodná akadémia stala organizačnou zložkou SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY v ŠTÚROVE.

2011/2012 tanévtől a többi tanulmány mellett egy új tanulmányi szakkal bővültünk –6317 M74 kereskedelmi akadémia – bilingvális-kétnyelvű tanulmány, amely az angol nyelvre összpontosít, úgy Párkányban mint iskolánk kihelyezett tanulmányi részlegén Nyitrán is lehetőség adott a továbbtanulásra.

2013. szeptember 1-től iskolánk alapítójának kérésére, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztérium, Tudományos, Kutatási és Sport rendelete alapján a Kereskedelmi Magánakadémia a PÁRKÁNYI ÖSSZEVONT MAGÁNISKOLA szervezeti egységévé  alakult.